Korištenjem Radio808.com-a i svih kreiranih stranica, sadržaja i servisa koji pripadaju Radio808.com domeni, smatra se, da kao korisnici razumijete i prihvaćate važeće Uvjete Korištenja.

Sadržaj Radio808.com se ne smije koristiti u nezakonite svrhe i/ili njihovo promoviranje. Podrazumijeva se da pristajete koristiti Radio808.com jedino u zakonite svrhe, i na način koji ne ugrožava prava, ne ograničava ili na bilo koji način ometa bilo čije korištenje Radio808.com. Radio808.com svim svojim korisnicima osigurava korištenje sadržaja i servisa sve dok se korisnici ne  ogriješe o Uvjete Korištenja.

Radio808.com proizvodi vlastiti sadržaj. Osim vlastitog sadržaja prenosimo sadržaje partnera i oglašivača, sadržaje koje osiguravaju korisnici te ostale sadržaje. Radio808.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje Radio808.com koristite na vlastitu odgovornost.

Radio808.com se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana uz korištenje  Radio808.com.

Pristup Radio808.com i svim njegovim sadržajima dozvoljen je osobama bilo koje dobi, osim ako je naznačeno drugačije.

Radio808.com zadržava pravo ukidanja i/ili promjene izgleda, sadržaja i Uvjeta Korištenja kao i svih servisa i/ili podstranica koje su trenutno sastavni dio Radio808.com bez obaveze prethodne najave. Radio808 nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu navedenim promjenama.

Prihvaćanjem ovih Uvjeta Korištenja, korisnik se slaže da će pružene usluge uključivati reklame, obavijesti, poruke administratora i slične poruke.

Autorska Prava

Radio808.com polaže autorska prava na sve proizvedene tekstualne, vizualne i/ili audio/video materijale, baze podataka i programske kodove. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela Radio808.com smatra se kršenjem autorskih prava Radio808.com i podložno je sudskoj tužbi.

Ukoliko smatrate da je Radio808.com povrijedio Vaša autorska prava, o tome ste dužni obavjestiti Radio808.com na e-mail: info@radio808.com.

Linkovi Na Vanjske Stranice

Radio808.com sadržava linkove na stranice izvan vlastite domene koji nisu u vlasništvu niti pod kontrolom Radio808.com. Radio808.com objavljuje vanjske sadržaje u dobroj namjeri ali nije odgovoran za sadržaj ostalih stranica izvan domene.

Sadržaj Proizveden Od Strane Posjetitelja/Korisnika

Radio808.com nije vlasnik sadržaja koji objavljuju i/ili razmjenjuju posjetitelji na stranicama Radio808.com. Radio808.com zadržava pravo koristiti neke od tih sadržaja po vlastitom nahođenju, a za potrebe Radio808.com.

Svi samoinicijativno poslani materijali, fotografije, audio/video materijali, tekstovi i drugi sličan materijal, odnosno drugi autorski radovi mogu, jednom ili više puta, bez vremenskog ograničenja, ali i ne moraju, biti objavljeni na Radio808.com. Pošiljatelji navedenih materijala prihvaćaju da za poslane materijale ne traže naknadu i da im neće biti isplaćen nikakav honorar. Sve osobe koje samoinicijativno pošalju navedeni materijal, jamče pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću da isti predstavlja isključivo njihovo vlasništvo te da na isti polažu autorska prava.

Radio808.com poštuje intelektualno vlasništvo i autorska prava, te na toj osnovi isto traži i od svih onih s kojima stupi u bilo kakav odnos putem dostavljenih materijala koji su zaštićeni pozitivno-pravnom regulativom kojom je regulirana zaštita autorskih prava i intelektualnog vlasništva.

Korisnikov Prostor

Registriranjem na Radio808.com korisnik je obavezan proći postupak registracije i unijeti istinite podatke.

Radio808.com nije ni na koji način odgovoran za sadržaje koje objavljuju posjetitelji.

Korisnik je dužan čuvati podatke o korisničkom računu, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa.

Radio808.com nema pristup korisničkim podacima, ali može pristupati korisničkim računima.

Završetkom registracije korisnik prihvaća odgovornost za sve aktivnosti. Za sve objavljene sadržaje pod pojedinim loginom odgovoran je isključivo korisnik koji ga koristi.

Radio808.com je dužan po utvrđivanju opravdanosti eventualne prijave u razumnom roku ukloniti sadržaje korisnika koji nisu u skladu s važećim zakonima.

Registrirani korisnici dužni su se ponašati u skladu sa specifičnim pravilima propisanim ovdje.

Radio808.com zadržava pravo da pojedinom korisniku zabrani korištenje sajta, ukoliko se ustanovi da je korisnik kršio pravila.

Korisnik je dužan odmah prijaviti Radio808.com neovlašteno korištenje njegovog računa.

Radio808.com ne može se držati odgovornim za neovlašteno korištenje računa, niti eventualnu štetu nastalu na taj način.

Poruke Radio808.com

Radio808.com može registriranim korisnicima povremeno poslati obavijesti sajta Radio808.com i sponzora.

Zaštita Privatnosti

Radio808.com u potpunosti štiti privatnost korisnika. Svi prikupljeni podaci koriste se isključivo u svrhu za koju su prikupljeni. Radio808.com ni pod kojim uvjetima neće iste učiniti dostupnima trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana važećim zakonom Republike Hrvatske?

Radio808.com može sukladno zakonou prikupljati podatke o korisnicima dobivene tijekom korištenja Radio808.com, ili podatke unesene u postupku registracije.

Promjene Uvjeta Korištenja

Radio808.com zadržava pravo da bez najave promijeni ili modificira Uvjete Korištenja. Korištenjem bilo kojeg sadržaja Radio808.com, smatra se da ste upoznati sa trenutno važećim Uvjetima Korištenja.